راهنمای خرید ساعت اندازه گیری

راهنمای خرید ساعت اندازه گیری

راهنمای خرید ساعت اندازه گیری از دید وارد کننده انحصاری لوازم اندازه گیری ، تعاریف ساعت اندازه گیری ، انواع ساعت اندازه گیری ، تفاوت ها و قیمت ساعت اندازه گیری و فروش آنلاین ساعت اندازه گیری از نماینده انحصاری لوازم اندازه گیری دقیق

خط کش

خط کش

خط کش ها با قابليت تفکيک بالاتر و گسترهٔ اندازه گيری کم تر نسبت به مترها ساخته می شوند و برای اندازه گيری قطعات، با دقتی بالاتر از آن چه که راجع به مترها ذکر شد و هم چنين اندازه گيری با طول های پايين تر نسبت به مترها در صنايع مختلف، و عمليات ترسيم و خط کشی کاربرد دارند. جنس خط کش ها ممکن است چوبی، پلاستيکی يا فلزی باشد. خط کش ها در انواع مختلفی توليد و به بازار عرضه می شوند

اندازه گير تلسکوپی (داخل سنچ تلسکوپی )

اندازه گير تلسکوپی (داخل سنچ تلسکوپی )

يکی ديگر از وسايل انتقال اندازه ، که می توان برای انتقال اندازه از روی قطر داخلی استوانه ها، شيارها، شکاف ها از آن بهره گرفت، اندازه گير تلسکوپی است. البته اين وسيله، به دليل ساختاری که دارد، فقط می تواند اندازهٔ سوراخ ها و شيارهای مستقيم را منتقل نمايد. اين وسيله از بازو های متحرک با قطرهای مختلف، که هنگام جمع شدن به صورت تلسکوپی عمل می کند، فنرمارپيچ، دستهٔ آج دار، پيچ قفل و بدنه تشکيل شده است

پایه ساعت اندازه گیری ( نگه دارنده ساعت اندازه گیری )

پایه ساعت اندازه گیری ( نگه دارنده ساعت اندازه گیری )

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻻزم اﺳﺖ روی پایه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ که در ادامه معرفی می شوند .

راپورتر ( گیج بلوک ، يوهانسون )

راپورتر ( گیج بلوک ، يوهانسون )

گیج بلوک ، راپورتر یا بلوک سنجه های طول يکی از مهم ترين وسايل اندازه گيری، کنترل و کاليبراسيون طول می باشند . اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﮑﻪ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﻫﺰار ﭘﺎرﭼﻪ، ﺑﻠﻮک ﺳﻨﺠﻪ، ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، راﭘﻮرتر ... ﻧﻴﺰ ، ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﻮﻧﻴﺎ

ﮔﻮﻧﻴﺎ

ﮔﻮﻧﻴﺎﻫﺎ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻂ ﮐﺸﯽ، ﮐﻨﺘﺮل زواﻳﺎ، ﺑﻌﻀﺎً اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻮل و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎﻣﺪ، ﺗﺨﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺳﻄﻮح و در ﮐﺎرﮔﺎه و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

زاويه سنج

زاويه سنج

زاويه سنج ها تجهيزات اندازه گيری هستند که از آن هابرای تعيين اندازه ی زوايای قطعات و هم چنين انتقال اندازه از رویزاويه سنج به قطعه کار استفاده می شود. زاويه سنج ها جزو وسايل اندازه گيری بوده و فاقد رده بندی هستند

منشور های v شکل ( جناقی ) ( v بلوک)

منشور های v شکل ( جناقی ) ( v بلوک)

منشورهای موازی :اين قطعات که به نام شمش های موازی نيز معروف اند قطعات فلزی و گرانيتی دقيقی هستند که در کارگاه (نوع فلزی آن) و آزمايشگاه (نوع گرانيتی آن ) کاربرد دارد سطوح جانبی آن کاملاً پرداخت و موازی هستند. اين منشورها در اندازه ها و شکل های مختلف ساخته می شوند.

تراز

تراز

-کنترل و اندازه گيری شيب س طوح افقی٢-کنترل و اندازه گيری شيب سطوح عمودی٣-اندازه گيری و کنترل مستقيم٤-اندازه گيری و کنترل تختی٥-اندازه گيری و کنترل توازی٦-اندازه گيری و کنترل هم محوری

صفحه صافی

صفحه صافی

صفحه صافی جزِء تجهیزات اساسی آزمایشگاه اندازه گیری و کارگاه های ساخت است. این وسیله در کارگاه های ساخت و قالب سازی به عنوان سطح مبنادر انجام عملیات خط کشی روی قطعات، کنترل تختی سطوح، کنترل مدوّر بودن میله ها، اندازه گیری قطعات کار و ... هم چنین در آزمایشگاه های اندازه گیری نیز به عنوان سطح اساسی در عملیات اندازه گیری وهم چنین در دستگاه ها و ماشین های اندازه گیری برای استقرار قطعات کار،کاربرد دارد

کولیس ( Caliper )

کولیس ( Caliper )

کولیس ( Caliper ) ابزاری است که می توان به وسیله آن قطر قطعه کار، عمق شیار، قطر داخلی استوانه ها، بوش ها و ارتفاع قطعات مختلف را با دقت های متفاوت بر حسب سیستم های اندازه گیری مختلف اندازه گیری نمود. کولیس ها از نظر سیستم اندازه گیری به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از کولیس های اینچی و میلی متری، همچنین از نظر نوع ساختمان و موارد استفاده هر یک با شکل های متفاوت ساخته می شوند. از طرف دیگر برای اینکه دقت های مختلفی چه در سیستم اینچی چه در سیستم میلی متری به وجود آورد لازم است از ورنیه...

میکرومتر

میکرومتر

میکرومتر، یا ریزسنج، ابزاری برای اندازه گیری طول با دقت زیاد است. برای اندازه گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند میکرومتر به کار برده می‌شود. دقت میکرومتر به مراتب بیشتر از دقت کولیس‌ها می‌باشد. میکرومترها از نظر سیستم اندازه گیری مانند کولیس دو نوع می‌باشند که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند. میکرومتر نیز از بخش های مختلفی تشکیل شده ‌است، که عبارتند از: فک ثابت میکرومتر - فک متحرک میکرومتر - استوانه مدرج و یا همان خط کش میکرومتر، پوسته مدرج یا ورنیه میکرومتر...