لیست محصولات این تولید کننده JAGAN NATH & SONS ( جاگان هند )

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع رﻧﺪه و ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﻧﺠﺎری ﭼﻮب

ﺷــــــــــﺮﮐﺖ Jagan Nath and Sons ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع رﻧﺪه و ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﻧﺠﺎري  ﭼﻮب ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي STANDAS NO.1 وCHAND NO. 1  ﻣﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ.اﯾﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ در ﺳــــﺎل 1961 ﺗﻮﺳــــــﻂ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺧﻮد، ﻣﺮﺣﻮم Shri Jagan Nath Dhiman در روﺳﺘﺎی  Sanaur در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﺗﺎﻟﯿﺎ، ﭘﻨﺠﺎب (ﻫﻨﺪ) ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ  ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺗﺎﻟﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪ وﻫﻢ اﮐﻨﻮن، ﺷـﺮﮐﺖ داراي ﺳـﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺗﺎﻟﯿﺎی  ﭘﻨﺠﺎب ﻫﻨﺪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن و ﺑﻪ روزی دارد. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزرﺳﯽ آن ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﻧﺠﺎران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.از  18ﺳﺎل  ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰار ﻧﺠﺎري ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ رﻧﺞ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺴــﺘﺮش داده اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ رﻧﺪه ﻫﺎي ﭼﻮب، آﻻت ﭼﻮب، رﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮي،  اﻧﻮاع ﻣﻐﺎر ﻫﺎ، ﺗﯿﻐﭽﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﯽ و ﺳــﻮﻫﺎن ﻫﺎي دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺎرﯾﮏ و ﻏﯿﺮه.این ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺮ روی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺖ اﺑﺰار آﻻت چوب ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب و ﻓﻮﻻدﻫﺎی درﺟﻪ اول و ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺑﺰار،  ﺗﺴـﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ گیرد .


 اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دارای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ذوب و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ، ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺰار ﺑﻪ روز وﺑﺨﺶ  ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارد ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را داراﺳﺖ.  دﭘﺎرﺗﻤﺎن  اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ  ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  را ﺗضمین ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﻧﯿﺎز ﻧﺠﺎران را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ.

بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف

لیست مقایسه محصولات

انصراف